Active Directory Üzerinden Toplu Kullanıcı Hesabı Silme – Kaynak bir TXT içerisinden

Aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

Get-content c:\users.txt | foreach{Remove-AdUser –Identity $_ -Confirm:$false}