The Active Directory Domain Services Installation Wizard is relocated in Server Manager. For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=220921

Windows Server 8 de Active Directory Domain Servis Rolünü yükledikten sonra dcpromo.exe yi çalıştırmak istediğiniz zaman aşağıdaki gibi bir uyarı alacaksınız

The Active Directory Domain Services Installation Wizard is relocated in Server Manager. For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=220921

Bunun sebebi artık AD deployment senaryosu powershell ortamına aktarıldığı için, yani dcpromo yerine artık powershell içerisindeki ADDSDeployment komutunu kullanıyoruz. Bu komut 73 cmdlet içermektedir.

Örnek komutlar aşağıdaki gibidir

PS> Import-Module ADDSDeployment
PS> $pass = Read-Host -AsSecureString -Prompt “Enter Password”
PS> Install-ADDSForest -DatabasePath “C:\Windows\NTDS” `
-DomainMode “Win8” `
-DomainName “lab.local” `
-ForestMode “Win8” `
-InstallDNS:$true `
-LogPath “C:\Windows\NTDS” `
-RebootOnCompletion:$true `
-SafeModeAdministratorPassword $pass `
-SYSVOLPath “C:\Windows\SYSVOL”

Veya yine eskiden olduğu gibi görsel bir arayüz ile bu işlemi yapabiliyorsunuz

Bu yeni sihirbazın ismi Active Directory Domain Services Configuration Wizard