Active Directory İçin Gün Bazlı En Son Logon Olan Kullanıcı Bilgisi Komut Seti–Power Shell

Get-ADUser -Filter * -SearchBase “ou=users,dc=contoso,dc=local” -ResultPageSize 0 -Prop CN,lastLogonTimestamp | Select CN,@{n=”lastLogonDate”;e={[datetime]::FromFileTime($_.lastLogonTimestamp)}} | Export-CSV -NoType last.csv

Çıktıyı daha sonra istediğiniz gibi excel ile düzenleyebilirsiniz. Veya buna ek olarak SCOM gibi bir ürün var ise yapınızda Audit Collection Services (ACS) kullanarak bu tür raporları daha hızlı ve görünür bir şekilde alabilirsiniz.

https://blogs.technet.com/b/fesiro/archive/2013/01/08/how-to-deploy-audit-collection-services-acs-in-scom-2012.aspx