5651 Sayılı Kanun ve Getirdikleri

5651 Sayılı Kanun

Kanun Kapsamına Girenler

Kanun Kapsamında Yapılması Gerekenler

Gereklilikleri Yerine Getirmede Yardımcı Olacak Çözümler

5651 Sayılı Kanun

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

Amaç ve Kapsam:

İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemek

Kanun Kapsamına Girenler

İçerik sağlayıcı

İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzelkişiler

Her türlü Web sayfası sahipleri

Yer sağlayıcı

Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzelkişiler

Hosting firmaları

Erişim sağlayıcı

Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzelkişiler

İSS – İnternet Servis Sağlayıcılar

Toplu kullanım sağlayıcı

Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan

Çalışanlarına interneti kullandıran her türlü firma

Kanun Kapsamında Yapılması Gerekenler

Erişim sağlayıcı

Madde 6

(1) b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak

Çözüm:

Her türlü trafik bilgisinin saklanması;

SIEM (Security Information Event Management) Çözümü

Toplu Kullanım Sağlayıcı

Madde 7

(2) Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

Çözüm:

Gelişmiş raporlamaya sahip URfiltering çözümü