magnify
Home Active Directory Local Admin Hesaplarını Listelemek
formats

Local Admin Hesaplarını Listelemek

Domain ortamındaki son kullanıcı bilgisayarlarında tanımlı Local Admin hesaplarını liste olarak almak için aşağıdaki VBS’i kullanabiliriz.

Local Admin listelerini “C:\adminaccounts-” & strTimeDate & _  “.txt” dosyasında  bulabilirsiniz.

On Error Resume Next
Const ForWriting = 2
‘ Variable for admin group name, modify this
‘ variable if the administrators account has
‘ been renamed.
strAdminGroup = “Administrators”
‘ Format date/time stamp for output file
strTimeDate = Year(Date) & “-” & Month(Date) & _
“-” & Day(Date) & “~~” & Hour(Time) & “-” & _
Minute(Time)
‘ Output file name and path
strLogFile = “C:\adminaccounts-” & strTimeDate & _
“.txt”

‘Create Log File
Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set objFile = objFSO.OpenTextFile (strLogFile, _
ForWriting, True)

‘ Connect to domain and collect computer accounts
Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
Set objConnection = CreateObject(“ADODB.Connection”)
Set objCommand = CreateObject(“ADODB.Command”)
objConnection.Provider = “ADsDSOObject”
objConnection.Open “Active Directory Provider”
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
set objRootDSE = GetObject(“LDAP://RootDSE“)
objCommand.CommandText = _
“SELECT Name, Location FROM ‘LDAP://” & _
objRootDSE.Get(“defaultNamingContext”) & “‘” _
& “WHERE objectClass=’computer’”
objCommand.Properties(“Page Size”) = 1000
objCommand.Properties(“Timeout”) = 30
objCommand.Properties(“Searchscope”) = ADS_SCOPE_SUBTREE
objCommand.Properties(“Cache Results”) = False
Set objRecordSet = objCommand.Execute
objRecordSet.MoveFirst

‘ Output domain computer accounts, connect to each
‘ computer, and enumerate admin account members
Do Until objRecordSet.EOF
strComputer = objRecordSet.Fields(“Name”).Value
objFile.Write “System: ” & strComputer & VbTab
Set objGroup = GetObject(“WinNT://” & strComputer & _
“/” & strAdminGroup)
If Err <> 0 Then
objFile.Write(“*** System Unreachable ***”)
Err.Clear
Else
For Each member In objGroup.Members
objFile.Write member.Name & VbTab
Next
End If
objFile.WriteLine(“”)
objRecordSet.MoveNext
objfile.writeline()
Loop

Kaynak

http://cagatayisikci.wordpress.com/2011/05/04/local-admin-hesaplarini-listelemek/

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Local Admin Hesaplarını Listelemek için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit